Klauzule informacyjne i polityka prywatności

Software Development Partner

Jesteśmy niezachwianie zaangażowani w prywatność i bezpieczeństwo informacji

Tuv Nord 27001

Certyfikat ISO 27001 pozwala nam sprostać wymaganiom zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SOFTKRAFT SP. Z O. O.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftKraft Sp. z o. o. reprezentowana przez Błażeja Kosmowskiego, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała adres WWW: www.softkraft.co

II. OSOBA ODPOWIEDZIALNA W ORGANIZACJI ZA OCHRONĘ DANYCH

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w organizacji, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: gdpr@softkraft.co
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Administratorowi i określonych przepisami prawa.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne, numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, wysokość wynagrodzenia, obywatelstwo, adres e-mail, czynności służbowe, dane dotyczące zamieszkania, wizerunek, obszary podlegające monitoringowi wizyjnemu, a także ruch użytkowników na stronie internetowej organizacji.

V. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od naszych pracowników/kontraktorów/osób współpracujących/kontrahentów. Dane uzyskujemy także za pośrednictwem plików cookies.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami, Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. Pani/ Pana dane osobowe mogą również zostać przekazane do Państw trzecich, na podstawie odrębnych regulacji prawnych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane w okresie wskazanym przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres określony w przepisach prawnych.

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/ Pana dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. W zależności od zaakceptowanych przez Pana / Panią zgód, przetwarzaniu podlegają wybrane pliki cookies (np. niezbędne, funkcjonalne, reklamowe, analityczne). Odpowiednie ustawienia mogą zostać przez Pana / Panią dowolnie zmienione w panelu w “Manage Cookies Preferences”, znajdującym się w stopce naszej strony internetowej. Dane kontaktowe potrzebne do celów marketingowych przetwarzane są wyłącznie po podaniu ich przez Pana / Panią w formularzu kontaktowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH/KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SoftKraft Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: gdpr@softkraft.co lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia/umowy o dzieło/umowy o świadczenia usług oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie.
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (aktualna lista państw dostępna poprzez kontakt mailowy pod adresem gdpr@softkraft.co). Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zastosowano odpowiednie środki ochrony podczas przekazywania danych osobowych. Informacje o zabezpieczeniach lub kopie wykazu zabezpieczeń może Pani/ Pan uzyskać od Administratora Systemu Informatycznego, pisząc na adres mailowy: security@softkraft.co.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SoftKraft Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: gdpr@softkraft.co lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zawarcia i wykonania umowy o staż/praktykę, spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie.
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (aktualna lista państw dostępna poprzez kontakt mailowy pod adresem gdpr@softkraft.co). Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zastosowano odpowiednie środki ochrony podczas przekazywania danych osobowych. Informacje o zabezpieczeniach lub kopie wykazu zabezpieczeń może Pani/ Pan uzyskać od Administratora Systemu Informatycznego, pisząc na adres mailowy: security@softkraft.co.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stażu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z umową o staż i akt osobowych, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana stażu. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy o staż.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW/KONTRAKTORÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SoftKraft Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: gdpr@softkraft.co lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę/umowę o świadczenie usług/umowę o współpracę oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie.
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (aktualna lista państw dostępna poprzez kontakt mailowy pod adresem gdpr@softkraft.co). Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zastosowano odpowiednie środki ochrony podczas przekazywania danych osobowych. Informacje o zabezpieczeniach lub kopie wykazu zabezpieczeń może Pani/ Pan uzyskać od Administratora Systemu Informatycznego, pisząc na adres mailowy: security@softkraft.co.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy lub przez okres określony w umowie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SoftKraft Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: gdpr@softkraft.co lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 2 lit f) RODO) i/ lub na podstawie obowiązujących zapisów z Kodeksu Pracy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby, biorące udział w procesie rekrutacyjnym.
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (aktualna lista państw dostępna poprzez kontakt mailowy pod adresem gdpr@softkraft.co). Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zastosowano odpowiednie środki ochrony podczas przekazywania danych osobowych. Informacje o zabezpieczeniach lub kopie wykazu zabezpieczeń może Pani/ Pan uzyskać od Administratora Systemu Informatycznego, pisząc na adres mailowy: security@softkraft.co. Pani/ Pana dane mogą być również przekazane do naszych klientów podczas procesu rekrutacji, w celu dokonania oceny kwalifikacji i dopasowania do wymagań związanych z projektem i/lub usługą.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń. Niektóre rekrutacje w naszej organizacji są ciągłe, dlatego również po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe w celu możliwości kontaktu z Panią/ Panem do ponownego procesu, na co poprosiliśmy o wyrażenie zgody.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – zwanego RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest SoftKraft Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: gdpr@softkraft.co lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Monitoring stosowany jest w następujących celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia.
 4. Monitoring obejmuje obszar biur SoftKraft Sp. z o. o.
 5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w podstawowym celu, aby działała sprawniej. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies, które zostały opisane poniżej.
 2. Pliki cookie są wykorzystywane do poprawy świadczonych przez nas usług poprzez np. umożliwienie serwisowi rozpoznania urządzenia użytkownika, aby nie musiał on podawać tych samych informacji kilka razy podczas wykonywania jednego zadania lub pomiaru oglądalności.
 3. Korzystamy z Google Ads w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz Google Analytics, aby zrozumieć, jak wiele osób odwiedza stronę i co jest szczególnie popularne w ramach serwisu wśród osób, które zdecydują się odwiedzić naszą stronę. Zbieramy informacje o tym, jakie sekcje serwisu odwiedzają, jak często, ile czasu zajmuje im ich odwiedzenie oraz w jaki sposób wchodzą w interakcje z serwisem, np. jak poruszają się po serwisie.
 4. W zależności od zaakceptowanych przez użytkownika zgód, zbieramy wybrane pliki cookies (niezbędne, funkcjonalne, reklamowe, analityczne). Odpowiednie ustawienia mogą zostać przez Pana / Panią dowolnie zmienione w panelu w “Manage Cookies Preferences”, znajdującym się w stopce naszej strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane do ulepszania naszego serwisu.
 5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Przed rozpoczęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dostępnymi na naszej stronie.
 6. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.